Історія курсу

      Кафедра отоларингології Чернівецького медичного інституту заснована у березні 1945 року. Першим завідувачем кафедри був професор Михайло Іванович Міхалойц.

Народився у 1889 р. у м.Буйнакськ Дагестанської АРСР. У 1936 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Коррелятивная изменчивость черепа и иммунно-биологического статуса органа слуха», а згодом докторську на тему «Верхне-челюстные пазухи». Протягом 1941-1944рр. працював зав.ЛОР-відділення Бакинського медичного інституту ім.Кірова. У 1940 році в Північно-Осетинському державному медичному інституті отримав звання професора. Працював завідувачем кафедри ЛОР-хвороб Чернівецького медичного інституту (1944-1951рр.). Автор 20 наукових праць, у тому числі однієї монографії "Вагусная иннервация гортани. Анатомические исследования с экспериментальными клиническими параллелями".

До штату кафедри входили асистенти В.З.Тарасюк та Є.П.Реусова.

У 1951 р. на посаду завідувача кафедри обирають доцента Дмитра Олексійовича Битченка. 

Народився у 1908 р. у м.Санкт-Петербург (Росія). У 1931 році закінчив медичний факультет Північно-Кавказького університету у Ростові-на-Дону. У 1948 році захистив кандидатську дисертацію на тему «До питання про раціональне дихання в протигазі» та був обраний на посаду асистента ЛОР-кафедри Вінницького медичного інституту. З 1949 року працював в Ялті старшим науковим співробітником гортанно-легеневої клініки Інституту кліматотерапії. У 1951р. був обраний завідувачем ЛОР-кафедри Чернівецького медичного інституту. У 1960 р. захистив  докторську дисертацію на тему «Лікування хворих на склерому ПАСКа рентгенопроміненням ділянки проміжного мозку». Під його керівництвом виконано та захищено 2 кандидатські дисертації. У 1960 році обраний завідувачем ЛОР-кафедри Кишинівського медичного інституту. У1962 році отримає звання  професора. Автор 16 наукових праць.

Науковим спрямуванням професора Д.О.Битченка було вивчення етіології, патогенезу і лікування склероми та лікування хвороби Меньєра.

У 1968 році професору Д.О.Битченку присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки Молдавської РСР»

Під його керівництвом виконали та захистили кандидатські дисертації В.З.Тарасюк, О.А.Кантор.

У 1960 р. кафедру  очолив Олександр Олександрович Гладков. 

Народився у 1901 р. у м.Санкт-Петербург (Росія). У 1925 році закінчив Ленінградський державний інститут медичних знань. З 1925 по 1936 рр. працював асистентом ЛОР-кафедри ІІ-го Ленінградського медичного інституту. У роки Великої Вітчизняної війни працював головним лікарем Новоладожської протоки блокадного Ленінграда. У 1945 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Фотографія як об’єктивний метод реєстрації стану ЛОР-органів». У 1953р. захистив  докторську дисертацію на тему «Фізична оптика в оториноларингології». З 1960 по 1974рр. очолював ЛОР-кафедру Чернівецького медичного інституту. Професор з 1953 року. Під його керівництвом виконано та захищено 6 кандидатських дисертацій. Протягом 1960-1974 рр. очолював Чернівецьке обласне товариство отоларингологів.

О.О.Гладков досліджував та вдосконалював методи об'єктивної реєстрації різних видів патології ЛОР-органів шляхом ендофотографії та ендокінематографії.

О.О.Гладков  автор підручника для студентів медичних інститутів: "Болезни уха, горла и носа", що витримав два видання (1965, 1975), та трьох монографій: "Люмінісцентний аналіз в медицині" (1957); "Полярографічний аналіз у медицині" (1957); "Ендофотокінематографія в оториноларингології" (1954). Ним опубліковано 70 наукових праць, розроблено 19 методичних рекомендацій та 20 рацпропозицій,  сконструйовано апарат для ендокінематографії шляхів дихання, стравоходу та вуха.

На кафедрі в цей час працювали В.З.Тарасюк, О.А.Кантор, з 1964р. Й.М.Попко, з 1968р. О.І.Андрійчук і з 1969р. П.О.Мельник. Під керівництвом проф. О.О.Гладкова захищено 6 кандидатських дисертацій (П.І.Гезунтерман, Н.О.Лев, Й.М.Попко, О.І.Андрійчук, П.О.Мельник, Ф.М.Наумчик).

Після виходу на пенсію професора О.О.Гладкова з 1974 р. завідує кафедрою оториноларингології, а з 1982 по 1997рр. кафедрою оториноларингології та очних хвороб доцент Й.М.Попко. 

Народився у 1935 р. у с. Рацкевичи Брестської області (Білорусь). З 1954 по 1960 рік навчався в Чернівецькому державному медичному інституті. З 1960 по 1962 рік працював хірургом в Лотиківській лікарні Луганської області. Упродовж 1962-1964 рр. навчався у клінічній ординатурі на ЛОР-кафедрі Чернівецького медичного інституту, з 1964 по 1970 рік – асистент цієї кафедри. У 1968 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Обгрунтування застосування поліетиленового бужа для лікування опіків та інших травм стравоходу». У 1970р. обраний на посаду доцента. Автор 68 наукових праць , 18 раціоналізаторських пропозицій  і 3 винаходів. Наукові напрямки діяльності Й.М.Попка - вивчення та впровадження в практику нових методів діагностики запальних захворювань ЛОР-органів, ЛОР-онкологія. Лауреат обласної премії ім. В.Залозецького (1997р.).

У 1981 році кафедрою проведено республіканську конференцію отоларингологів України у м.Чернівці.

З 1999 року курс ЛОР-хвороб очолює доцент Плаксивий О.Г., вища категорія з оториноларингології, вища категорія з дитячої оториноларингології, вища категорія з онкоотоларингології. 

Автор 88 наукових праць, 18 раціоналізаторських пропозицій та 3 винаходів, співавтор 2 монографій та 12 навчальних і навчально-методичних посібників. У 1997р. він захистив кандидатську дисертацію на тему "Мікробіологічна характеристика, клінічний перебіг та оптимізація лікування хворих на гнійні синуїти з урахуванням хроноритму". У 2002 році курсом отоларингології згідно реєстру  у м.Чернівці проведена міжнародна конференція Українського науково-практичного товариства отоларингологів. З 2007 року курс отоларингології входить в склад новоствореної кафедри дитячої хірургії та отоларингології.

На теперішній час на курсі отоларингології працюють 1 професор, 4 доценти та 1 асистент. 


Основним напрямком діяльності курсу отоларингології є оптимізація консервативного лікування синуїтів, хронотерапія та кріотерапія захворювань ЛОР-органів, внутрішньотканинний електрофорез при патології ЛОР-органів, ЛОР-онкологія. 


Клініка має необхідну сучасну апаратуру для діагностики та лікування ЛОР-хворих, одним з пріоритетів у роботі є впровадження в лікувально-діагностичний процес сучасних новітніх малоінвазивних технологій, зокрема, прямої опорної піднаркозної ларингоскопії, риновідеоендоскопічних діагностичних та оперативних втручань.

 

В навчальний процес впроваджено сучасні комп´ютерні технології, дистанційне навчання, зокрема наповнено сервер дистанційного навчання «MOODLE» для студентів, лікарів-інтернів та лікарів курсантів. За час існування кафедри співробітниками видано 1 підручник для студентів медичних інститутів, 6 монографій, опубліковано 292 наукові роботи, викладачі отримали 32 авторських свідоцтв на винаходи, 37 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції. Підготовлено та видано у співавторстві 19 навчальних та навчально-методичних посібників, з них 11, що мають гриф ЦМК МОЗ і МОНМС України. 

Підготовлено  2 докторських та 14 кандидатських дисертацій, виконується 1 кандидатська дисертація, в аспірантурі навчались 3 лікарі, у клінічній ординатурі – 26. Викладачі кафедри брали участь та виступали з доповіддями на VII, VIII, IX з’їздах отоларингологів СРСР, на V, VI, VII, VIII, IX, X з’їздах отоларингологів України та 34 наукових конференціях.

Курс отоларингології плідно співпрацює з органами практичної охорони здоров´я. Спільна організаційно-методична, лікувальна робота має велике значення для підвищення якості діагностично-лікувальної допомоги хворим з патологією ЛОР-органів.